کبوتر

اطلاعاتی درباره کبوتر

 

کبوتر شناسی


کبوتر خوب چه کبوتری است ؟


کبوتر پنجه خوبی داشته باشد


کبوتر پرشی باشد و ساعت خوب بیاورد


کبوتر جوجه خوب هم بدهد


کبوتر مچ پای ظریفی داشته باشد


تیزه هایش شمشیری و صفت باشد


 


 چه غذایی به کبوتر دهیم ؟


ارزن (برای پرش کبوتر)


قره ماش وگندم (برای جوجه کشی)


روزی یک وعده

 

تعداد زیاد را چگونه جفت گیری میکنند؟


بهترین روش جفت خوان است

 

ازدواج فامیلی برای کبوتر ها مشکل پیش میاورد؟


بله ـ کبوتر ها خوش بازی یا کم پنجه میشوند

 

ایا از رنگ چشم کبوتر میشود فهمید کبوتر کبوتری خوبی است یا نه ؟


خیراگر کبوتری تخم نگذاشت میتوان کاری کرد؟


بله ـ میتوان به کبوتر قرص ویتامین A داد یا کبوتر را هوا کرداگر کبوتری روی بام نشست و جای دیگری نشست باید چه کرد ؟


کبوتر به درد نمیخورد


دورگه را چگونه تشخیص میدهند ؟


1_باید کبوتر را هواکرد


2_کبوتر سینه وامیدهدهوا کردن جوجه روزی 2 بار خوب است؟


بلهکبوتری که نیوکاسل دارد بعد از چه وقت خوب میشود؟


اکثرا خوب نمیشوند ولی بعضیها بهد 2 یا 3ماه خوب میشوند


+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 18:18  توسط you  |